Royal Thai Restaurang
   Juridiskt namn: N-T Thai AB

Besöksadress:  Rådhusgatan 11,

371 34 Karlskrona

Tel:0455-300202

                                                               

  Sala Thai Restaurang

Besöksadress: Stortorget 12

294 31 Sölvesborg

Tel:0456-10189

        

E-post: info@royal-thai.se
Restaurangansvarig: Anton Tran